Rregullat e udhëtimit
Pasagjerët, bagazhet, biletat dhe rregullat e tjera të udhëtimit.

 1. Drita Travel ofron shërbimin e transportit për udhëtarët që kanë bileta të njohur nga Drita Travel dhe operon me autobuzat e saj ose partnereve për linjën përkatëse. Gjithashtu, Drita Travel garanton të transportojë pasagjerë nga stacioni i nisjes në stacioni i destinacionit, të cilat janë të specifikuara në dokumentin e transportit, në rregull dhe në kohë.
 2. Komoditetet, shërbimet, itineraret, tarifat, orari, lloji i autobusit, disponueshmëria e sediljeve dhe çdo detaj tjetër që ka të bëjë me shërbimin e autobusit ofrohen nga Drita Travel.
 3. Kuponi i rezervimit të biletave të autobusit që Drita Travel i lëshon një Pasagjeri bazohet vetëm në informacionin e dhënë ose/dhe të përditësuar nga Pasagjeri. Informicomi do të ruhet bazur ligjeve Shqiptare (LIGJ Nr.9887, datë 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE) dhe ligjeve Europiane (The EU General Data Protection Regulation).
 4. Drita Travel nuk vepron si agjent i asnjë kompanie në procesin e ofrimit të shërbimeve në linjat e saj. Cdo kompani tjetër që bënë bileta, ka rolin e agjentit të pranuar nga Drita Travel.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË SË DRITA TRAVEL

Në rolin e tij si një operator të trasportit te udhëtarëve për të mundësuar transportimin e pasagjerve, Drita Travel nuk do të jetë përgjegjës për situatat duke përfshirë, por pa u kufizuar në sa vijon:

 1. Vonesën e pasagjerit në imbarkimin e udhëtimin për ndonjë arsye;
 2. Humbja ose dëmtimi i biletave e cila e bënë atë të paverfikushme;
 3. Humbja e bagazhit të klientit dhe mos njoftimi për bagazhit e humbur maksimumi 6 ore nga arritja në destinacion
 4. Mos arritjen në kohë në destinacion për arsyje jashtë kontrrollit të Drita Travel (trafiku, kontrolli doganor, dhe çdo arysje tjetër që ndikojn)
 5. Pagesa shtesë të bëra nga stationet;
 6. Ndryshimet në sediljen e klientit (Sedilja është e paspecifikuar në autobuze);
 7. Mos kalimi i pasagjerit nga autoritet doganore;
 8. Ndalimin e sendeve, likudive ose çfare do lloj mjeti tjetër nga autoritet doganore;
 9. Ndryshmin e autobuzit për sa kohe pasagjeri arrine në destinacioni përkatës pa kosto finaciare shtesë vetëm për transportin e udhëtimit

ROLI I PASAGJERIT

 1. Pasagjeri e rekomandojmë të jetë në pikën e imbarkimi të paktën 30 minutat përpara nisjes. Pasagjeri duhet të ketë biletën fizike nëse e ka bërë në zyrat e Drita Travel dhe të printuar nëse e ka bërë online, dhe të jetë e qartë për kontrrolluesin e biletes. Çdo bagazh duhet të identifikohet me bileten dhe të zbatoj poltikat e bagazheve.
 2. Pasagjerët janë të detyruar të paraqesin një dokument transporti të vlefshëm. Të dhënat në dokumentin e transportit duhet korrespondojnë me të dhënat në dokumentin e udhëtimit të pasagjerit.
 3. Çdo pasagjer është personalisht përgjegjës për respektimin e rregullave të pasaportës dhe doganave dhe rregulloret e vendeve në të cilat ose nëpër të cilat ata udhëtojnë, dhe është i detyruar të respektojë rregulla dhe rregullore të tjera administrative që lidhen me bagazhet e tyre. Nëse pasagjerit nuk i lejohet të vazhdojë në udhëtim nga autoritetet policore ose doganore, pasagjeri nuk ka të drejtë për asnjë rimbursim të tarifës, as plotësisht ose pjesërisht, as nuk kanë të drejtë për ndonjë kompensim ose dëmshpërblim tjetër.
 4. Pasagjeri ka të drejtën e rimbursimit të biletës nëse shërbimi që ai planifikoi të përdorte për transport është më shumë se 1 ore me vonesë nga stacioni i nisjes së pasagjerit dhe pasagjeri me një biletë të vlefshme hoqi dorë nga udhëtimi për këtë arsye.
 5. Pasagjerët mund të përjashtohen nga transporti nëse vijnë në autobus nën ndikimin e alkoolit, lëndëve narkotike ose të tjera substanca psikotrope; dhe/ose nëse ata, pavarësisht se janë paralajmëruar:
  • pi duhan, pi sasi të tepërt alkooli ose përdor lëndë narkotike ose substanca të tjera psikotrope në autobus,
  • sillet me zhurmë, luan muzikë me zhurmë, përdor teknologjinë audiovizive me zhurmë ose shqetëson pasagjerët e tjerë nga të tjerët sjellje e papërshtatshme, etj.,
  • ndot pasagjerët e tjerë ose automjetin, si dhe ambientet dhe pajisjet për pasagjerët me rrobat e tij/saj ose sjellje,
  • dëmton mjetin dhe/ose ambientet dhe pajisjet për pasagjerët,
  • nuk përputhet me rregullat e transportit,
 6. Pasagjeri i përjashtuar nga transporti nuk ka të drejtë për rimbursim të tarifës ose voucher.
 7. Nëse pasagjeri ndërpret udhëtimin, vlefshmëria e biletës skadon.

ANULLIMI I BILETËS DHE RIMBURSIMI

 1. Anulimi i biletave të bëra në zyrat e Drita Travel vetëm për linjat që Drita Travel operon, mund të bëhet nga Pasagjeri duke telefonuar, dërguar mesazh në numrin e kujdesit ndaj klientit, ose dërguar e-mail.
 2. Çdo anulim i nënshtrohet tarifave të anulimit siç përmendet më poshte:
  • Anullimi 24 orë para nisjes, bileta është e parimbursushme.
  • Anullime 48 orë para nisjes, rimbursohet vetëm 80% e vlerës së biletës.
 3. Biletat e bëra nga platformat online, mund të anullohen duke u bazuar në termat dhe kushtet e platformës që keni bërë biletën.
 4. Biletat e bëra nga zyrat e Drita Travel por me operator tjeter, mund të anullohen vetë duke u bazuar nga termat e kushtet e operatorit të transportit.

RIPLANIFIKIMI I BILETËS

 1. Riplanifikimi (d.m.th. ndryshimi i datës së udhëtimit) të biletave mund të bëhet mund të bëhet nga Pasagjeri duke kontaktuar ekipin e mbështetjes së klientit.
 2. Riplanifikimi është një opsion i ofruar vetëm për pasagjeret që udhëtojnë me linjat e planifikuar nga Drita Travel. Por jo nëse bileta është e një operatori transporti tjetër.
 3. Për pasagjerët që disponojnë biletat të bëra “online”, riplanifikimit do bazohen në termat dhe kushtet e platformës online që kan blerë biletën. Riplanifikimi i një bilete është subjekt i tarifave siç përmendet në biletën elektronike. Diferenca e tarifës, nëse është e aplikueshme, do të përballohet nga klienti. Megjithatë, nëse tarifa e biletës së riplanifikuar është më e ulët se tarifa aktuale, diferenca e tarifës nuk rimbursohet.
 4. Riplanifikimi i një bilete mund të përdoret vetëm një herë për rezervim, nëse është e aplikueshme. Pasi të përdoret opsioni i ndryshimit të datës së udhëtimit, bileta nuk mund të anulohet më tej.
 5. Biletat nuk janë të transferueshme dhe pasagjerët e rezervuar fillimisht duhet të udhëtojnë me një riplanifikim të tillë.

POLTIKAT E BAGAZHEVE

 1. Çdo bagazh etiketohet me numrin e biletes dhe emrin dhe mbiemrin pasagjerit.
 2. Të gjitha linjat që Drita Travel operon me autobuzat e saj, ka tarifa për bagazhet, si më poshtë:
 3. Lejohet vetëm një bagazh dore dhe është pa pagesë.
 4. Çdo bagazh i madh tarfiohet 200 ALL (2 Euro).
 5. Nëse pasagjeri ka më shumë se 2 bagazhe do të tarifohet 5 euro për çdo bagazh tjetër ekstra, megjithatë, ato pranohen për transport vetëm nëse ka hapësirë të lirë në ndarjen e bagazhit
 6. Çdo biçikletë duhet të çmotohen dhe sigrohen nga pasagjeri dhe tarifohet 1500 All (15 Euro), megjithatë, ato pranohen për transport vetëm nëse ka hapësirë të lirë në ndarjen e bagazhit.
 7. Bagazhet nuk duhet të përmbajnë sende, likuide ose çfare do lloji mjeti që është e ndaluar të përdoret me ligjet Shqipëtare dhe vendin tranzit ose të destinacionit, gjatë udhëtimit dhe kalimit të kufirit.

TRANSPORTI I NJERËZVE DHE I KAFSHËVE

 1. Drita Travel rekomandon pasagjerët te kontrollojnë kohën dhe vendin e nisjes përpara udhëtimit.
 2. Caktimi i vendet për pasagjerët nuk është e specifikuar
 3. Pasagjerët janë të detyruar të mbajnë rripat e sigurimit gjatë gjithë udhëtimit nëse sediljet janë të pajisura me ndenjëse rripat.
 4. Vendndodhja e ndalesave mund të ndryshojë për arsye organizative dhe operacionale.
 5. Sipas ligjit për transportin rrugor, sediljet e fëmijëve në makinë nuk janë të detyrueshme për transportin e fëmijëve në autobus.
 6. Femijet nën moshën 18 vjeç nuk mund të udhëtojn pa njërin nga prindërit dhe prokur
 7. Çdo pasagjer ka të drejtë vetëm për 1 vend.
 8. Transportimi i kafshëve nuk është i mundur. Automjetet të transportuesit nuk kanë akses për ruajtjen e kafshëve.
 9. Ndalohet konsumimi i alkoolit si dhe i substancave narkotike dhe psikotrope.
 10. Transportuesi nuk ofron shërbime asistence për pasagjerët me lëvizshmëri të kufizuar ose paaftësi të tjera. Automjetet të transportuesit nuk kanë akses për karrige me rrota.
IMPORTANT UPDATE FOR PASSENGERS: The Bus Station in Tirana has changed.
IMPORTANT UPDATE FOR PASSENGERS: The Bus Station in Tirana has changed.